Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa