Sân bóng đá mini ở quận Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa