Sân bóng đá mini ở quận Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh