Sân bóng đá mini ở quận Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh