Sân bóng đá mini ở quận Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh