Sân bóng đá mini ở quận Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh