Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh