Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh