Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang