Sân bóng đá mini ở quận Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long