Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long