Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long