Sân bóng đá mini ở quận Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long