Sân bóng đá mini ở quận Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc