Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc