Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội

Sân bóng Ngọc Anh

Huyện Đan Phượng