Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

Sân thành Đô

Huyện Hoài Đức