Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Sân bóng đá Lạc Thị Ngọc Hồi

Huyện Thanh Trì
Sân bóng đá Huỳnh Cung Thanh Trì

Huyện Thanh Trì
Sân bóng đá Cấp 2 Thanh Liệt

Huyện Thanh Trì