Bài viết

Phạm Quang Anh

Fc-Say cần tìm đối gluu t2 (5/4) 20g30
Trình độ: yếu-cực yếu
Hạnh kiểm: tốt
Sân Thuỷ Lợi ngõ 95 chùa bộc
Bên mình trình độ yếu đỡ bóng hụt cần tìm đội trình độ tương đương để gluu. Đội mạnh bỏ qua giùm em
Liên hệ Quang Anh 0975671991