Bài viết

tuan1@gmail.com

Fc fga cần tìm đối đá giao lưu vui vẻ
Thời gian: các buổi chiều tuần này
Địa điểm: khu vực Cầu Giấy, Hà Nội

1