Bài viết

Bappi

Còn gì hơn là được ôm nhau trong niềm vui chiến thắng như vầy :D